گوی پولکی

گوی پولکی

لوازم مورد نیاز: پولک بزرگ – توپ پلاستیکی اندازه توپ تنیس – چسب مایع

ردیف به ردیف چسب مایع زده و…