دوخت پانچو

iywj4tsd2m9r0nqfeoa8

ابتدا پارچه را به پشت روی هم تا می کنیم و در قسمت بسته شده تا خوردگی با قیچی یک حفره نیم دایره به اندازه ۲۰ – ۲۵ سانیت متر ایجاد کنید. سپس دور کمر خود را اندازه گرفته و تقسیم بر ۲ کنید تا اندازه دور کمر هر طرف مشخص شود سپس به عدد […]