قدم های لطیف

در شاهراه زندگی به گونه ای قدم برداریم که نه با گام هایمان گل ها را زیر پا بگذاریم و نه به خاطر زیر پا نگذاشتن گلها قدم بر خار بگذاریم.