عذرخواهی از همسر

77

تا بوده و هست همه می گویند دعوا نمک زندگی زناشویی است. ولی بعضی اوقات باید جلوی این نمک زیاد را گرفت . عموماً دعوا یا جر و بحث از یک اختلاف نظر یا سوء تفاهم شروع می شود و به جاهای دیگر کشیده می شود. حالا اگر یکی از دو نفر کوتاه بیاید همه […]