فوبی اجتماعی

???

فوبی اجتماعی ترس افراطی است که به موقعیت پیش آمده بیش از اندازه حجم می دهد و باعث می شود که شخص برای فرار از این موقعیت ترس آور از حضور در اجتماع اجتناب کند. اشخاصی که دچار فوبی اجتماعی هستند به اشتباه خجالتی خوانده می شوند در صورتی که مشکل آنان فراتر از افراد […]