خیانت به همسر،چرا؟

99973

آیا شما فکر میکنید تمام خیانت کاران با هدف خیانت به همسرشان وارد رابطه ای دیگر شده اند؟ نه ابداً ،خیانت معمولا از جایی آغاز میشود که تصورش را هم نمی کنید:از یک درد دل ساده با همکارتان ،دوست دوران مدرسه ، همسر دوست صمیمی و…اول فکر میکنید چقدر خوب درکتان میکند ،بعد تصور میکنید […]

افراد مرزی چه خصوصیاتی دارند

13539585341

شاید تا کنون با افرادی برخورد کرده باشید که هر روز رفتاری متفاوت از روز قبل دارند و هر آن ممکن است شمار ا با عکس العملی جدید غافلگیر کنند. برای مثال : امروز خیلی خوش خلاق و بشاش اند و از همه چیز راضی به نظر می رسند و فردا از همان مسائل ایراد […]