خانم ها ! درد دلهایتان را شیرین کنید.

87859

درد و دل یا به عبارتی باز کردن سفره دل نیاز همه ما خانم هاست . اما اکثراً دیده می شود که ما برای خودمان کلی صحبت می کنیم و آب و تاب می دهیم و بعد از مدتی که می گذرد می بینیم که همسرمان یا خوابش برده یا غرق در برنامه تلویزیون که […]