کاهش انتظارات ، راحتی خیال

mehrafza_peace

ممکن است بعضی از افراد را دیده باشید که بخاطر اینکه خواهر زاده همسرشان به آنها سلام نکرد . کلی عصبانی می شوند و به قولی حرص می خورند. حال اگر همین افراد با مسائل بزرگتری رو به رو شوند چه خواهند کرد؟ ممکن است برای بسیاری از ما پیش آمده باشد که توقع داشته […]