پس عید مبارک

url4

سپید زمستان سرد این عامم چو روزهای خوب دگر رخت بربسته بیامده خبر عید ، چشم رابگشا که روی دامن گل عطر بنشسته به روی چهره خود خنده ای بنشان بدون شوری زهرخند هر پسته بیامده خبر نو شدن به هر تارک پس عید مبارک به دور هم همه جمعیم و پر و هیاهوییم تمام […]