وابستگی مفرط (بیمارگونه)

ra4-1160

وابستگی بیمارگونه چه علامت هایی دارد؟ -تنهایی برایشان غیرقابل تحمل و ناامیدکننده است. -اغلب این افراد در زندگیشان مسوولیت های اصلی را به دیگران می سپارند. -این افراد به تصمیم ها و اعمال خود اعتماد ندارند و نیازمندند دایما در طول زندگی و کار درستی اعمالشان از سوی دیگران تایید شود. -برای حفظ کردن افراد […]