خودمان را تصحیح کنیم

exam-wiki

یکی از اساتید قدیمی دانشگاه شریف می گفت : یک بار داشتم برگه هارو تصحیح میکردم… به برگه ای رسیدم که نام و نام خانوادگی نداشت؛با خودم گفتم ایرادی ندارد.. بعید است که بیش از یک برگه نام نداشته باشد. از تطابق برگه ها با لیست دانشجویان صاحبش را پیدا میکنم. تصحیح کردم و ۱۷/۵ […]