انعکاس زیبایی

009

تصویر انعکاس نقش گلها روی شبنم…

کودکان زیبا سری دوم

019

این کودکان آنقدر زیبا و بانمک اند که نتوانستم از عکسهایشان بی تفاوت بگذرم.